Algemene Verkoopsvoorwaarden

Van kracht op 30/03/2021

Laatst bijgewerkt op 13 oktober19 december 2022. Vorige versies beschikbaar op aanvraag.

Beschrijving

Welkom bij GRAINE DE MALICE en op grainedemalice.be.

GRAINE DE MALICE is een jong Belgisch merk dat zich richt op de ontwikkeling en productie van duurzame, milieuvriendelijke en ethisch vervaardigde producten. Raadpleeg ons Privacybeleid, ons Cookiebeleid en ons Advertentiebeleid (indien beschikbaar) om te begrijpen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken in verband met uw gebruik van grainedemalice.be.

Artikel 1 - Identificatie van de verkoper en hoedanigheid van de professionele klant

De "Verkoper" van de artikelen of diensten van deze commerciële website is GRAINE DE MALICE SRL, met maatschappelijke zetel in de Rue de l'Agasse 26, 5030 Gembloux en met ondernemingsnummer 0780.343.818.

De "Klant", die de commerciële website van GRAINE DE MALICE wenst te gebruiken, verklaart dat hij door te bestellen via de website www.grainedemalice.be uitdrukkelijk handelt als handelaar.

Artikel 2 - Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden (de "AVV") zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle verkopen die de verkoper sluit met professionele kopers ("de klanten of de klant") die de te koop aangeboden producten of diensten wensen te verwerven.
 

Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op alle activiteiten van GRAINE DE MALICE. De onderhavige algemene voorwaarden, alsmede de eventuele bijzondere voorwaarden van GRAINE DE MALICE, worden geacht door haar kopers en leveranciers te zijn aanvaard, zelfs indien zij in strijd zijn met hun eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Elke afwijking van deze voorwaarden moet schriftelijk worden genoteerd en door een daartoe bevoegde persoon aan GRAINE DE MALICE worden meegedeeld. 

Artikel 3 - Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 4 - Aanbiedingen

De aanbiedingen van GRAINE DE MALICE zijn vrijblijvend. Bestellingen zijn pas definitief nadat zij schriftelijk zijn bevestigd en ondertekend door een persoon die bevoegd is GRAINE DE MALICE te verbinden. GRAINE DE MALICE is vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid in geval van niet-uitvoering wegens overmacht, staking, lock-out, enz.

De afbeeldingen zijn illustratief en kunnen elementen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen of afwijken van het product. Om misverstanden te voorkomen, wordt de klant verzocht vooraf contact op te nemen met de klantenservice van de verkoper. 


Artikel 5 - Leveringstermijnen

De levertijden zijn indicatief. De goederen reizen op risico van de koper, waarbij de risico-overdracht plaatsvindt zodra de goederen de magazijnen van GRAINE DE MALICE verlaten. GRAINE DE MALICE behoudt zich het recht om de goederen te factureren zoals ze geleverd worden, zelfs indien de levering gedeeltelijk is.   

Artikel 6 - Huurperiode

In het kader van de door GRAINE DE MALICE voorgestelde FlexBox-dienst, is de periode van beschikbaarheid van de in de dienst opgenomen goederen minimaal 3 maanden onder de voorwaarden opgenomen in de onderhavige algemene verkoopoorwaarden en de tarieven en voorwaarden zoals ondertekend in de bestelbon. De huurperiode loopt tot een van de partijen (de koper of GRAINE DE MALICE) opzegt met een opzegtermijn van 3 maanden.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

De door GRAINE DE MALICE verkochte goederen worden door GRAINE DE MALICE gegarandeerd tegen alle fabricagefouten. GRAINE DE MALICE is verantwoordelijk voor verborgen gebreken, tenzij zij een slechte behandeling van de producten door de professionele koper kan aantonen. De garantie van GRAINE DE MALICE vervalt indien de koper GRAINE DE MALICE niet binnen een maand na de verkoop per post of e-mail met ontvangstbevestiging op de hoogte stelt van zijn klachten. De verantworodelijkheid van GRAINE DE MALICE beperkt zich tot de vervanging van het defecte onderdeel zonder dat zij gehouden is tot enige terugbetaling, schadeloosstelling of schadevergoeding van welke aard en om welke reden dan ook. 

Artikel 8 - Betaling van facturen

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn alle facturen van GRAINE DE MALICE contant betaalbaar op de vestigingsplaats van GRAINE DE MALICE. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag maakt alle verschuldigde bedragen onmiddelijk opeisbaar, ongeacht de eerder toegekende betalingsfaciliteiten. Indien een gedeeltelijke levering niet op de vervaldag is betaald, behoudt GRAINE DE MALICE zich het recht voor het saldo van de bestelling te annuleren.

Voor de FlexBox-dienst (die zowel voor "FlexBox"- als voor "FlexBag"-verpakkingen geldt) behoudt GRAINE DE MALICE zich het recht voor een statiegeld te vragen voor de ter beschikking gestelde goederen.

Artikel 9 - Betaling en terugbetaling van de waarborgsom

De in het kader van de FlexBox-dienst ter beschikking gestelde goederen blijven steeds de exclusieve eigendom van GRAINE DE MALICE overeenkomstig artikel 10 betreffende de eigendom van de goederen.

Deze eigendom blijft ongewijzigd na de betaling door de koper van de waarborgsom dat GRAINE DE MALICE van de koper kan vorderen bij de bevestiging van de aankoop van de dienst door de koper.

In geval van uitdrukkelijke beëindiging van de aankoop van de dienst door de koper of GRAINE DE MALICE, zal de koper de terugbetaling van de waarborgsom pas kunnen verkrijgen nadat GRAINE DE MALICE de goederen in een voor hetzlefde doel bruikbare staat heeft ontvangen, zonder zich ooit te kunnen beroepen op het gebrek aan terugbetaling van het voorschot, onze facturen geheel of gedeeltelijk niet te betalen, of de betaling uit te stellen, waarbij de teruggave van verpakkingen in hergebruikte staat de klant slechts recht geeft op een creditnota voor het bedrag van het statiegeld. indien de goederen niet volledig worden teruggezonden, behoudt GRAINE DE MALICE zich het recht voor de waarde van de ontbrekende goederen in rekening te brengen. De waarde is die welke is aangekondigd in de tarieven en voorwaarden die zijn opgenomen in de bestelbon die bij de aankoop van de dienst door de koper is ondertekend.

Artikel 10 - Wanbetaling

In geval van niet-betaling van een factuur op haar vervaldag en zonder voorafgaande ingebrekestelling, erkent de schuldenaar dat hij een schadevergoeding verschuldigd is die wordt vastgesteld op 15% van het bedrag van de verschuldigde factuur met een minimum van 150,00€ en interesten tegen de rentevoet bepaald door de wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. 

Artikel 11 - Beëindiging

In geval van verhuur binnen de FlexBox-dienst, indien de koper één van de verplichtingen die hem door de bestelbon of de onderhavige algemene voorwaarden worden opgelegd niet nakomt, zal GRAINE DE MALICE het recht hebben de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen.

GRAINE DE MALICE behoudt zich tevens het recht voor om van de koper schadevergoeding te eisen wegens de ontbinding van de overeenkomst. In geval van ontbinding van de overeenkomst is de koper verplacht op eerste verzoek van GRAINE DE MALICE de ter beschikking gestelde goederen op eigen kosten en risico aan deze laatste terug te zenden. Indien de koper dit nalaat, is GRAINE DE MALICE gerechtigd de goederen terug te halen, met haar eigen middelen en waar zij zich ook bevinden, op kosten en risico van de koper.

Artikel 12 - Eigendom van de goederen

Alle door GRAINE DE MALICE gehuurd materiaal is en blijft de onaantastbare eigendom van GRAINE DE MALICE.

Voor de FlexBox-dienst: De koper van de FlexBox-dienst erkent dat de aankoop van de dienst geen eigendomsoverdracht inhoudt van de goederen - d.w.z. alle materiële of digitale goederen zoals, maar niet beperkt tot, de Flex-verpakking, de scanner, de toegang tot het portaal - die hem ter beschikking worden gesteld. De koper krijgt een tijdelijk gebruiksrecht, onde de volgende voorwaarden:
- De koper van de dienst is verplicht om GRAINE DE MALICE onmiddellijk schriftlijk (per e-mail, brief of via het FlexBox-portaal) te informeren indien het hem ter beschikking gestelde materiaal geheel of gedeeltelijk:
a) beschadigd is,
b) langer dan 2 maanden door een derde partij wordt vastgehouden,
c) betrokken is bij een ongeval met lichamelijk letsel of materiële schade tot gevolg of bij een civiele en/of strafrechtelijke procedure,
d) wordt gevorderd, geleend, gestolen of om welke reden dan ook beschadigd.
- De verplichting tot verdediging in rechte en alle daaruit voortvloeiende kosten komen ten laste van de koper van de dienst. Deze laatste versterkt echter aan GRAINE DE MALICE alle documenten en gegevens die deze noodzakelijk acht, in verband met het gebruik van Flex-verpakkingen.

De koper zal als gebruiker van de Flex-verpakking dezelfde zorg dragen als voor zijn eigen goederen. Hij brengt geen wijzigingen aan in de verpakking en bewaart deze zodanig dat de producten geen gevaar lopen.

Voor alle andere producten van GRAINE DE MALICE: De koper erkent dat de goederen eigendom blijven van GRAINE DE MALICE tot volledige betaling van de factuur en haar toebehoren in geval van niet-betaling op de vervaldag.


Artikel 13 - Voltooiing van de verkoop

De toezending van de factuur met het eindsaldo staat gelijk aan een verzoek tot aanvaarding indien dit niet eerder is gebeurd. Bij gebreke van een klacht per aangetekend schrijven binnen twintig dagen na de factuurdatum, wordt de verkoop geacht definitief en zonder voorbehoud te zijn aanvaard.

De verkoper behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:
- Ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
- De uitputting van de voorraad of de niet-beschikbaarheid van een artikel;
- De ontdekking van een onjuist aanbod;
- Vermoeden van insolvabiliteit van de koper;
- Overmacht.

Artikel 14 - Verplichting van de Koper (voor de Flex-dienst)

In de geest van de samenwerking tussen de Verkoper GRAINE DE MALICE en de Koper verbindt de Koper zich ertoe de nodige informatie aan de Verkoper te verstrekken opdat deze laatste de in de Flex-verpakkingsdienst voorziene adequate service kan verlenen.

De Koper verbindt zich ertoe te zorgen voor de goede werking van de terugzending van de Flex-verpakkingen, onder meer door een adequate communicatie met de ontvangers die de verpakking ontvangen, steeds onder de merknaam GRAINE DE MALICE met behoud van het logo.


Artikel 15 - Wijziging van de voorwaarden

De huidige voorwaarden kunnen altijd worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Elke aankoop/reservering na de wijziging impliceert een aanvaarding door de klant van de nieuwe voorwaarden. De Voorwaarden kunnen worden aangevuld met andere voorwaarden, indien daar uitdrukkelijk naar wordt verwezen, en met de op de achterzijde van de factuur vermelde voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de huidige Voorwaarden.

Artikel 16 - Intellectuele eigendom

GRAINE DE MALICE behoudt de intellectuele eigendom van de te koop of te huur aangeboden goederen (Flex Packaging). De diensten en producten worden beschermd door de wetgeving inzake auteursrecht, knowhow en in het algemeen inzake intellectuele eigendom. Geen vermelding of gebruik van handelsmerken, handelsnamen, acroniemen, logo's, tekeningen of foto's die op de Site voorkomen, is toegestaan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke niet vooraf en uitdrukkelijk toegestane reproductie of gebruik vormt een inbreuk op het auteursrecht en kan burgerlijk en strafrechtelijk worden vervolgd. Bovendien mag geen toestemming worden gegeven voor gebruik dat in strijd is met de goede zeden en de ethiek.

De partijen verbinden zich er wederzijds toe de strengste geheimhouding in acht te nemen en verbinden zich ertoe, behoudens wettelijke verplichtingen, geen informatie of inlichtingen waarover zij bij de uitvoering van hun verplichtingen beschikken aan derden mee te delen.

Geen der partijen mag de naam, benaming, merken en logo's of andere al dan niet commerciële benamingen van de andere partij vermelden of gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van laatstgenoemde.

De Koper verbindt zich ertoe de intellectuele eigendom van GRAINE DE MALICE te respecteren en de Verkoper in te lichten zodra hij kennis krijgt van een activiteit die gelijkaardig en concurrerend is aan de zijne.
 

Artikel 17 - Bemiddeling

In geval van een geschil, met uitzondering van de inning van onbetaalde facturen, verbinden de partijen zich ertoe vooraf een beroep te doen op bemiddeling door een erkende bemiddelaar aan te wijzen en deel te nemen aan twee sessies van minstens twee uren om te trachten een minnelijke schikking te vinden.

Artikel 18 - Geschillen

Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Namen, zelfs in het geval van een beroep op garantie of meerdere verweerders. GRAINE DE MALICE behoudt zich evenwel het recht voor, de rechter van de zetel van een van de verweerders te dagvaarden. Geen enkele wijze van betaling of uitvoering zal novatie of afwijking van deze uitdrukkelijke clausule van exclusieve bevoegdheid met zich brengen. Alleen het Belgische recht is van toepassing.